หลักการและเหตุผล

การดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร องค์กรที่มุ่งจะเติบโตก้าวหน้าบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ บทบาทของผู้บังคับบัญชา ต้องเก่งงานและเก่งคน ให้ความสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจัดเป็นทรัพย์สิน (Asset) ด้วยเหตุผลดังกล่าว หัวหน้างานฝ่ายต่างๆ จึงจำเป็นต้องเข้าใจหลักในการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ อันเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่จูงใจพนักงาน (Motivational Working Environment) และสร้างขวัญกำลังใจ (Morale)

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะในการสอนงานและติดตามงาน โดยมีเจตคติที่ดีในพัฒนาศักยภาพผู้อื่น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี หรือ รองรับเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจบทบาท ความสำคัญของการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นหัวหน้างาน ด้านการสอนงาน และติดตามการพัฒนาเพื่อสร้างแรงจูงใจ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการพัฒนาทักษะของการเป็นหัวหน้างานให้ได้ใจและได้งานที่สอดคล้องกับรูปแบบขององค์กร

วัน / เวลา กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการฝึกอบรม

1 วัน

09:00-16:00 น.

 • หัวหน้างาน
 • ผู้จัดการ
 • 30 ท่าน/รุ่น

 • บรรยาย/กิจกรรม
 • Workshop
 • Case Study

หัวข้อการสัมมนา

 1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
 2. หัวหน้างาน 4 เก่ง : เก่งตน เก่งคน เก่งงาน เก่งดำเนินชีวิต
 3. เทคนิคสื่อสารที่เหมาะกับสไตท์ลูกน้องเพื่อประสิทธิภาพ
 4. แนวคิดการพัฒนาลูกน้อง จากปัจจัย Potential vs Performance
 5. ลูกน้อง 4 styles : Star, Problem Child, Work Horse, Dead Wood
 6. เป้าหมายการสื่อสารในการทำงาน

Workshop : กิจกรรมการสื่อสารให้ได้ผล

 1. การพัฒนาทักษะการสอนงานและการติดตามการพัฒนาสำหรับหัวหน้า

8.เทคนิคการสอนงาน เพื่อเพิ่มความชำนาญและสร้างแรงจูงใจ

เทคนิคการออกแบบการสอนงาน Job Instruction ด้วย 4 ขั้นตอน

8.1 Prepar

8.2 Present

8.3 Try-Out

8.4 Follow-Up

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนงานให้ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์งาน

Workshop : ฝึกทักษะการสอนงาน

 1. การติดตามการพัฒนา และการให้ Feed Back
 2. การจัดทำ Individual Development Plan (IDPs)

Workshop : การให้ Feed back ด้วยการชื่นชมและให้ข้อปรับปรุงด้วย I-Message/U-Message

 1. สรุปบทเรียนและถาม-ตอบ

 สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาภาวะผู้นำ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ต้องมีศาสตร์และศิลป ในการบริหารจัดการบุคลากร
 • ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะการสอนงาน ไปทำการพัฒนาศักยภาพทีมงาน
 • ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการสอนงาน ติดตามงาน และให้ข้อมูลป้อนกลับทีมงานได้

สอบถามรายละเอียดงานฝึกอบรม ได้ที่ …

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด