หนี่งเรื่องสำคัญที่พี่เลี้ยง ควรรู้เพื่อจะดูแลน้องใหม่ได้ดี คือ น้องใหม่ที่มาร่วมงานกับองค์กรแบกความรู้สึกอะไรมาด้วยตอนเข้ามาทำงานวันแรกในฝ่ายงานของเรา

ระบบพี่เลี้ยง นับเป็นระบบที่สำคัญด้านการสนับสนุนดูแลคน ช่วยก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจกันระหว่างกัน และเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร

มีหลายๆ องค์กรเข้าใจว่า ระบบพี่เลี้ยง มีไว้สำหรับ พนักงานใหม่ หรือสำหรับ On Boarding Program เท่านั้น

เป็นเรื่องปกติ เมื่อพนักงานใหม่ เริ่มงานวันแรก ย่อมมีความรู้สึกที่หลากหลาย เช่น กลัว ว้าเหว่ อยากมีเพื่อน อยากได้คำชี้แนะ ต้องการคำปรึกษา และอีกหลากหลายเหตุผล

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบพี่เลี้ยงว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร พบว่า ได้เริ่มมีการจัดทำระบบพี่เลี้ยง