หนี่งเรื่องสำคัญที่พี่เลี้ยง ควรรู้เพื่อจะดูแลน้องใหม่ได้ดี คือ น้องใหม่ที่มาร่วมงานกับองค์กรแบกความรู้สึกอะไรมาด้วยตอนเข้ามาทำงานวันแรกในฝ่ายงานของเรา

ระบบพี่เลี้ยง นับเป็นระบบที่สำคัญด้านการสนับสนุนดูแลคน ช่วยก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจกันระหว่างกัน และเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร