หลักการและเหตุผล

ศาสตร์และศิลป์ในการเป็นผู้บังคับบัญชา มีทักษะที่สำคัญคือการนำความรู้และประสบการณ์ในการทำงานของตนไปถ่ายทอดและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดการพัฒนาตนเองและองค์กรได้อย่างยั่งยืน ซึ่งวิธีที่นิยมใช้และเกิดผลในทางปฏิบัติได้แก่ การสอนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และ ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อสร้างทีมงานคุณภาพ   เพื่อสื่อสารให้พนักงานนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดต่อการปฏิบัติงาน

ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของหัวหน้างาน ผู้จัดการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจและได้พัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน นำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่ดี มีความสามารถ สร้างศรัทธา เป็นที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา.

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำหรือหัวหน้างาน สามารถนำองค์ความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
 2. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ขณะสอนงาน มอบหมาย ติดตามงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาภาวะผู้นำในการเป็นหัวหน้าทีม สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการงานของตนและทีมงานได้ได้อย่างมีแบบแผนขั้นตอนและเกิดประสิทธิภาพ

วัน / เวลา กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการฝึกอบรม

1 วัน

09:00-16:00 น.

 • หัวหน้างานขึ้นไป
 • 30 ท่าน/รุ่น

 • บรรยาย/กิจกรรม
 • Workshop
 • Case Study

เนื้อหาในการอบรม

 • 4 เก่ง ศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้นำ (เก่งตน เก่งคน เก่งงาน เก่งดำรงชีวิต)
 • STAR MODEL สำหรับผู้นำ (Model Credit : อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง)
  • บริหารและพัฒนาลูกน้องด้วยหลัก 3 Cs คือ Counseling ,Consulting, Coaching
  • เพื่อวัตถุประสงค์ 3Ps คือ Peak Performance , People Insights , Personal Productivity
 • การบริหารจัดการคน Performance & Potential
  • การดูแลลูกน้อง 4 สไตล์ : Star, Problem Child, Work Horse, Dead Wood
 • การมอบหมายงานและการติดตามงานการให้ข้อมูลป้อนกลับ
  • บทบาทของผู้มอบหมายงาน และสั่งงาน
  • องค์ประกอบและเทคนิคในการมอบหมายเพื่อให้ได้ทั้งงานและใจ
  • วิธีการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
  • ปัญหาที่พบในการสอนงาน และมอบหมายงาน (หัวหน้า-ลูกน้อง)
  • ขั้นตอนและเทคนิคการสอนงานตามกระบวนการที่มีประสิทธิผล
  • การสอนงานโดยเน้น ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ดีต่อการทำงาน
  • Feedback ลูกน้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมอบหมายและติดตามงาน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาภาวะผู้นำ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ต้องมีศาสตร์และศิลป ในการบริหารจัดการบุคลากร
 • ผู้เข้าอบรมสามารถนำเครื่องมือที่สำคัญ เช่น Counseling, Coaching & Consulting ไปทำการพัฒนาศักยภาพทีมงาน
 • ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีทักษะการมอบหมายและติดตามงานให้บรรลเป้าหมาย

สอบถามรายละเอียดงานฝึกอบรม ได้ที่ …

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด