หลักการและเหตุผล

การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนได้นั้นต้องมีการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงาน ทุกระดับ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาร่วมกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ถึงแม้ในหลายๆ องค์กร จะได้รับนโยบายเพื่อมุ่งสู่การตอบโจทย์วิสัยทัศน์มาจากผู้บริหารระดับสูง (Top Management) ก็ตาม แต่แนวทางการแก้ปัญหาและหาทางเลือกที่จะนำพาองค์กรให้เป็นองค์กรที่เติบโตแบบไร้ขีดจำกัด พนักงานส่งมอบผลงานประสิทธิภาพสูงสุดและมีความสุขด้วยนั้น วัฒนธรรมองค์กรที่มีบรรยากาศการนำเสนอความคิดเห็น ได้มีโอกาสร่วมรับรู้ หรือร่วมตัดสินใจอนาคตขององค์กรร่วมกัน ร่วมแรงร่วมใจดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จะทำให้องค์กรนั้น ๆ เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันแบบมีพลัง ยึดถือคำมั่นสัญญา (Commitment) ส่งผลให้เกิดผลสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด

ดังนั้น การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จึงขอเสนอแนวทางการร่วมแก้ปัญหาและค้นหาทางเลือกอย่างมีส่วนร่วม ด้วยกระบวนการ A – I – C จะช่วยให้เกิดแนวทางการมีส่วนร่วม ในการวางแผนและการตัดสินใจ ร่วมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน สร้างการยอมรับ การนำเสนอทางเลือกและร่วมรับผิดชอบในฐานะสมาชิกขององค์กรแบบมีส่วนร่วม (Synergy Solutions) เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ และเกิดความภาคภูมิใจ กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ จึงเกิดความต่อเนื่อง และทำให้สนองตอบต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าประสงค์ขององค์กร

วัตถุประสงค์

 1. ตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสาร การประสานงานที่ดีของพนักงานทุกระดับภายในทีมงาน และต่างหน่วยงาน (Cross functional) เพื่อรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พัฒนาการทำงานร่วมงานอย่างสร้างสรรค์ นำเสนอทางเลือกที่ดีเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร
 2. พัฒนาเทคนิคการวางแผนงานร่วมกัน ด้วยกระบวนการ A-I-C เพื่อกำหนดโครงการหรือกิจกรรมด้านพัฒนาต่างๆ ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้
 3. สร้างสัมพันธ์ทัศนคติและแสดงพฤติกรรมที่ดีในการทำงานเป็นทีม ยอมรับความต่างของผู้อื่น สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีต่อกัน ตระหนักถึงจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ และการนำแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกมิติที่นำพาองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

วัน / เวลา กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการฝึกอบรม

2 วัน

09:00-16:00 น.

 • พนักงาน / หัวหน้างาน
 • 40 ท่าน/รุ่น

 • บรรยาย/กิจกรรม
 • Workshop
 • Case Study

กำหนดการอบรม DAY1

วันแรก หัวข้อ วิธีการ

09.00 – 10.00 น.

 • ต้อนรับเพื่อนใหม่ “เปิดสมอง เปิดใจ”
 • กิจกรรม “สานสัมพันธ์ทีมงาน : เปิด ปรับ เปลี่ยน”
 • สรุปกิจกรรม ความแตกต่าง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

10.00 – 12.00 น.

 • อธิบาย ความสำคัญและแนวทางกระบวนการ A-I-C

ทำ Workshop ร่วมกัน

 • ขั้นตอน A (Appreciation)

A1 : ภาพปัจจุบัน ภายใต้มิติต่าง ๆ ที่เชื่อมโยง Vision Mission Core Value เช่น

–  Team Spirit

–  Respect : Communication / การ feedback

– Co-operation & Openness

– Give & Take (Reliability)

– Understanding Impact

-How to become a green company (Environment Issue)

A2 : ภาพอนาคตที่อยากเห็น (รายกลุ่ม)

– รวมภาพอนาคตเป็นภาพเดียว (One KYE Service Way)

-แนะนำแนวทางกิจกรรม A-I-C Technique

– ได้เห็นมุมมองสภาพปัจจุบัน/และภาพอนาคต

13.00 – 16.00 น.

 • ขั้นตอน I (Influence) การค้นหาทางเลือก/แนวทาง
 • ขั้นตอน C (Control) นำเสนอกรอบแผนงาน

รวบรวมแนวทางเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางาน และจัดทำร่างแผนงาน

กำหนดการอบรม DAY2

วันสอง หัวข้อ วิธีการ

09.00 – 12.00 น.

 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “เปิด ปรับ เปลี่ยน” ภาคสอง
 • การปรับทัศนคติการทำงานร่วมกัน
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “สายงาน สายรัก”

กิจกรรมกลุ่ม/บรรยาย

13:00 – 16:00 น.

 • สรุปภาพรวม ผลลัพธ์ การสัมมนา
 • สะท้อนบทเรียน
 • Commitment “Stop Still Start”

สรุปกิจกรรม

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง : เช้า-บ่าย รอบละ 15 นาที เวลาประมาณ 10.30 – 10.45 และ 14.30 – 14:.45 น.

ผลสัมฤทธิ์เมื่อผ่านกระบวนการการเรียนรู้

(1) มีบรรยากาศการสัมมนาแบบมีส่วนร่วม มีความกระตือรือร้น ในการเข้าร่วมสัมมนา เพราะทุกท่านมีบทบาทในการร่วมคิด กำหนดแนวทางการพัฒนา/จัดสรรทรัพยากรและเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการรวมพลังเชิงสร้างสรรค์
(2) ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้สึกเป็นเจ้าของทั้งกิจกรรม โครงการ ผลของการพัฒนา และความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ทำให้เกิดความมีพลัง รู้ถึงศักยภาพของตนเอง ในการผลักดันให้ทุกคนในองค์กร มีจิตสำนึก พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม นำไปสู่บรรยากาศการทำงานแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

รายละเอียดกิจกรรม (ตัวอย่างกิจกรรม)

1.กิจกรรมปรับทัศนคติ

ชื่อกิจกรรม   เปิด ปรับ เปลี่ยน

วิธีการเล่น :

 1. ให้ผู้เข้าอบรมวาดรูปอะไรก็ได้ที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเรา เช่น วาดรูป ทะเล หมายถึงเป็นคนใจกว้างเป็นต้น
 2. หลังจากที่ทุกคนวาดเสร็จให้สลับรูปให้คนอื่นเดา โดยที่ให้เขียน Comment ว่าเห็นรูปนี้แล้วคิดว่าผู้วาดต้องการจะสื่อว่าเป็นคนอย่างไร
 3. ให้เวลา 3 นาที ให้เดาและหาเจ้าของภาพให้เจอ

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้เปิดใจยอมรับความแตกต่าง ว่าคนแต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างกัน
 2. เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับความแตกต่างของความคิดของผู้อื่น
 3. เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่างกันเพื่อให้ลดอัตตาในตนเอง สิ่งที่ตนมอง กับผู้อื่นมอง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ :

ได้เรียนรู้ว่แต่ละคนมีความแตกต่างกัน จึงต้องรับรู้ความเป็นตัวตนของตนเอง และการปรับตัวเข้าหาผู้อื่น รับฟังข้อคิดเห็นและมุมมองของคนอื่นได้อย่างมีความสุข ลดการปกป้องตนเอง

2.กระบวนการ A-I-C

    1.ขั้นตอนการหาความรู้ รับรู้สภาวะด้วยความยินดี (Appreciation : A)

คือขั้นตอนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขั้นตอนนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคน แสดงความ คิดเห็น รับฟังและหาข้อสรุปร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ยอมรับในความคิดของเพื่อนสมาชิก โดยใช้การวาดรูปหรือเขียนคำอธิบายเป็นสื่อในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีข้อดี ดังนี้

(1) การวาดภาพจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถสร้างจินตนาการ คิด วิเคราะห์ จนสรุปมาเป็นภาพ หรือ ในกรณีที่มีผู้ไม่ถนัดในการวาดภาพก็จะต้องสรุปเขียนเป็นข้อความ

(2) ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารคิดและพูด เพื่ออธิบายภาพซึ่งตนเองวาด นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม อื่นๆ ได้ซักถามข้อมูลจากภาพ เป็นการเปิดโอกาสให้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยน และกระตุ้นให้คนที่ไม่ค่อยกล้าพูด ให้มีโอกาสนำเสนอ
(3) การรวมภาพของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นภาพรวมของกลุ่ม จะช่วยให้มีความง่าย ต่อการรวบรวมแนวคิดของผู้เข้าร่วม ประชุม และสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของภาพ (ความคิด) และส่วนร่วมในการสร้างภาพพึงประสงค์ของกลุ่ม
(4) จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการประชุมให้มีความสุข และเป็นกันเองและแบ่งเป็น 2 ส่วน

A1 : การวิเคราะห์สภาพการในปัจจุบัน เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริการในการทำงานร่วมกัน
A2 : การกำหนดอนาคตหรือวิสัยทัศน์ อันเป็นภาพพึงประสงค์ในการพัฒนาว่าต้องการเห็นพฤติกรรมการบริการ และการทำงานร่วมกันภายในองค์กรเป็นอย่างไร

 

       2. ขั้นตอนการสร้างแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการบริการ (Influence : I)
คือขั้นตอนการหาวิธีการและเสนอทางเลือกในการพัฒนา ตามที่ได้สร้างภาพพึงประสงค์ หรือที่ได้ช่วยกันกำหนด วิสัยทัศน์ (A2) เป็นขั้นตอนที่จะต้องช่วยกันหามาตรการ วิธีการ และค้นหาเหตุผลเพื่อกำหนดทางเลือกในการพัฒนา กำหนดเป้าหมาย กำหนดกิจกรรม และจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม โครงการโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
I1 : การคิดเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามภาพพึงประสงค์
I2 : การจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม โครงการ โดย

(1) กิจกรรม หรือโครงการที่แต่ละฝ่ายงานทำเองได้เลย
(2) กิจกรรมหรือโครงการที่อาจต้องการความร่วมมือ หรือการสนับสนุนจากฝ่ายงานอื่น ๆ

(3) กิจกรรมที่ต้องดำเนินการในระดับองค์กร

        3.ขั้นตอนการสร้างแผนปฏิบัติการ (Control : C)

ขั้นตอนนี้ผู้บริหารต้องร่วมประชุมหาแนวทางการนำเอาโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ มาสู่การปฏิบัติ และจัดกลุ่มผู้ดำเนินการ ซึ่งจะรับผิดชอบโครงการ โดยขั้นตอนกิจกรรมประกอบด้วย

C1 : การแบ่งความรับผิดชอบ

C2 : การกำหนดรายละเอียดของการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) มีรายละเอียด ดังนี้ ชื่อของแผนปฏิบัติการ, ขั้นตอนการดำเนินการ ที่ระบุ ขั้นตอนแผนงาน ผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลา ตัวชี้วัดผลสำเร็จและงบประมาณ

3.กิจกรรมการส่งต่อการบริการแบบครบวงจร เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

ชื่อกิจกรรม สายงาน..สานรัก

วิธีการเล่น :

 1. จำลองสถานการณ์ให้ผู้เล่นทั้งหมดเป็นพนักงานในโรงงานหรือสายงานผลิตปิงปอง โดยแบ่งแยกเป็นแผนกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

– แผนกผลิต –แผนก QC – แผนกขนส่ง – แผนกหน้าร้าน และแผนกขายและบริการ

หมายเหตุ : แต่ละแผนกจะมีเกมย่อย เพื่อจำลองสถานการณ์ในแต่ละแผนก เช่นแผนกผลิตจะต้องตีลูกปิงปองข้ามกำแพงให้ฟังตรงข้ามรับให้ได้มากที่สุดเป็นต้น ฯ

 1. เป้าหมายคือให้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ทำจากลูกปิงปอง ตามความต้องการของลูกค้าให้ได้ทันเวลาที่กำหนด
 2. ให้ทำกิจกรรมซ้ำ 2 ครั้งเพื่อหาจุดเรียนรู้ให้ปฏิบัติงานให้ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาพรวมการทำงานให้สำเร็จ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายงาน ซึ่งมีความสำคัญเท่า ๆ กันหมด
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารทั้งภายใน และระหว่างหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 3. เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเองในด้านการทำงาน ที่ต้องมาจากการยอมรับและให้ความสำคัยกันและกันภายในองค์กรด้วย การทำงานจึงจะราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ :

ได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน ซึ่งต้องมีการวางแผน การกำหนดผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม ใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็น และมุ่งเน้นการสื่อสารประสานงาน ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้เกียรติ ยกย่อง และให้ความสำคัญที่เท่าเทียมกัน สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมที่สุด

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานขาย มุ่งท้าทายความสามารถของตนเองให้บรรลุเป้าหมายการขายที่กำหนด
ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการบริหารหลังการขาย เพื่อติดตาม โน้มน้าวให้ลูกค้ามีความพึงพอใจกลับมาใช้บริการเพิ่มเติมอีก
ผู้เข้าอบรมมีมุมมองในการปิดการขายและบริการหลังการขาย แบบการบริความสัมพันธ์กับลูกค้า

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด