เทคนิคการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานเพื่อรองรับการเติบโตในสายอาชีพ

ใบกำหนดหน้าที่งาน หรือ Smart Job Description  มีความสำคัญต่องานบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร เพราะเป็นเอกสารที่ระบุข้อมูลกำหนดหน้าที่หลักและหน้าที่รองในการทำงานแต่ละตำแหน่ง   การจัดทำ Smart Job Description ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและครอบคลุม มีที่มาที่ไปสอดคล้องกันทั้งระบบ และ สามารถตรวจสอบได้ง่าย จะช่วยป้องกันความซ้ำซ้อน ลด/ป้องกันปัญหาความไม่เหมาะสมในการแบ่งงาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้สามารถพัฒนาองค์กร ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป เพราะ Smart Job Description ยังเชื่อมโยงถึงงานอื่น ๆ เช่น การสรรหาพนักงาน การจัดวางกำลังคน การประเมินผลงาน การพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การวางแผนฝึกอบรม การจ่ายผลตอบแทน ดังนั้น ถ้าจัดใบกำหนดหน้าที่งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลดีต่อส่วนอื่นๆไปด้วย

หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาเพื่อเสริมเทคนิคให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น HR หรือ หน่วยงานต้นสังกัด สามารถออกแบบใบกำหนดหน้าที่งาน Smart Job Description ให้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. สามารถออกแบบและจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Smart Job Description) ที่ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละตำแหน่งงาน ข้อมูลครอบคลุม ครบถ้วน ยืดหยุ่นได้ และไม่ซ้ำซ้อน สามารถใช้งานได้อย่างแท้จริงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 2. สามารถจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน Smart Job Description เข้าใจง่าย กระชับ ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และสามารถนำไปใช้อ้างอิง เพื่อจัดทำระบบอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถช่วยป้องกันและ ลดความขัดแย้งของบุคลากรในหน่วยงาน ระบุหน้าที่ได้ชัดเจนโดยยึดหลักของผลงานขององค์กรเป็นสำคัญ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันของแต่ละหน่วยงานอย่างราบรื่น

วัน / เวลา กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการฝึกอบรม

2 วัน

09:00-16:00 น.

 • พนักงาน/หัวหน้างาน
 • HR
 • Project Leader

 • บรรยาย/กิจกรรม
 • Workshop
 • Case Study

โครงสร้าง และ เนื้อหาของหลักสูตร

 • ผลกระทบจากการกำหนดหน้าที่ความผิดชอบไม่มีประสิทธิภาพ
 • ปัญหาการจัดทำและนำ Smart Job Description ไปใช้งาน
 • จัดทำ Business Flow ของฝ่ายงานตัวอย่าง
 • ขั้นตอนการและเทคนิคการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน เพื่อนำไปสู่การเติบโตในสายอาชีพ (Career Path)
  • ส่วนที่ 1: การจัดทำหน้าที่หลัก (Key responsibilities)
  • ส่วนที่ 2 : การวิเคราะห์ Job Objective และกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Performance Indicators)
  • ส่วนที่ 3 : การกำหนดบทบาทของผู้ดำรงตำแหน่ง (Job holder’s roles)
  • ส่วนที่ 4 : การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร (Job specifications)
  • ส่วนที่ 5 : การกำหนดความสามารถของผู้ดำรงตำแหน่ง (Job Competencies)

กำหนดการอบรม วันที่ 1

เวลา หัวข้อการบรรยาย

09.00 – 10:30 น.

ผลกระทบจากการกำหนดหน้าที่ความผิดชอบไม่มีประสิทธิภาพ

 • ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน
  เช่น จ้างคนสเปคสูงมาทำงานต่ำ ใช้คนจำนวนมากเกินไป การทำงานซ้ำซ้อน งานบางงานไม่มีคนรับผิดชอบที่ชัดเจน ยากต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร คนเก่าลาออกหาใครแทนไม่ได้ ฯลฯ
 • ไม่สามารถพัฒนาระบบการบริหารคนที่เกี่ยวข้องได้
  เช่น การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เส้นทางการพัฒนาฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกำหนดโครงสร้างเงินเดือนค่าจ้าง ฯลฯ

ปัญหาการจัดทำและนำ Smart Job Description ไปใช้งาน

 • คนทำไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ทำ ทำแล้วใช้ไม่คุ้มค่า เสียเวลาทำ ทำหลายครั้งมาก
 • เขียนตามงานที่ทำไม่ใช่ตามสิ่งที่ควรจะเป็น
 • มองไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของหัวหน้ากับลูกน้อง
 • ยุ่งยากในการแก้ไขเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งและผังการบริหารงาน ฯลฯ

10:45-12:00 น.

จัดทำ Business Flow ของฝ่ายขาย

 • ออกแบบ Business Flow
 • กำหนดหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

13:00 – 16:00 น.

ขั้นตอนการและเทคนิคการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน เพื่อนำไปสู่การเติบโตในสายอาชีพ (Career Path)

 • หน้าที่หลัก (Key responsibilities)
 • วัตถุประสงค์งาน ( Job Objective)
 • ตัวชี้วัดผลงาน (Performance Indicators)
 • คุณสมบัติผู้สมัคร (Job specifications)
 • ความสามารถของผู้ดำรงตำแหน่ง (Job Competencies)

***อธิบายคำสำคัญ และยกตัวอย่าง เพื่อสร้างความเข้าใจ

วิทยากรจัดทำ Workshop Smart JD (Demo)

กำหนดการอบรม วันที่ 2

เวลา หัวข้อการบรรยาย

Workshop

All Dept.

09:00 – 16:00 น.

ส่วนที่ 1: การจัดทำหน้าที่หลัก (Key responsibilities)

 • ทบทวนหน้าที่ขององค์กร (Business functions)
 • กระจายหน้าที่หลักขององค์กรสู่หน้าหลักของแต่ละหน่วยงาน (Department responsibilities)
 • กระจายหน้าที่ของหน่วยงานสู่ตำแหน่งงาน(Job responsibilities)

ส่วนที่ 2 : การวิเคราะห์ Job Objective และกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Performance Indicators)

 • วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของงาน
 • ความยาก/อุปสรรคของงาน
 • ตัวชี้วัดผลงานของหน่วยงาน
 • กำหนดตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3 : การกำหนดบทบาทของผู้ดำรงตำแหน่ง (Job holder’s roles)

 • อำนาจดำเนินการ / การทำงานร่วมกับผู้อื่น / สายการบังคับบัญชา

ส่วนที่ 4 : การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร (Job specifications)

 • กรณีรับจากบุคคลภายนอก เช่น วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ เพศ อายุ ฯลฯ
 • กรณีผู้ดำรงตำแหน่งมาจากบุคคลภายใน (เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย 

ส่วนที่ 5: การกำหนดความสามารถของผู้ดำรงตำแหน่ง (Job Competencies)

 • เทคนิคการวิเคราะห์หาความรู้ ทักษะของหน่วยงานและตำแหน่งงาน
 • เทคนิคการวิเคราะห์หาคุณลักษณะของผู้ดำรงตำแหน่งที่นอกเหนือจากความรู้และทักษะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลที่ทางบริษัทฯต้องเตรียม

 1. ข้อมูลโครงสร้างการบริหารงานของแต่ละหน่วยงาน
 2. ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบ/หรือ JD ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • องค์กรสามารถทำ Smart Job Description มาตรฐาน ที่นำไปใช้ประโยชน์กับงานด้าน HR และงานส่วนอื่นๆได้
 • พนักงานแต่ละตำแหน่งเข้าใจบทบาท หน้าที่ที่ชัดเจนของตัวเองและผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน รวมถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติสอดคล้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • แก้ปัญหาการทำงานที่ซ้ำซ้อน กรอบงานที่ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน ทำให้กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สอบถามรายละเอียดงานฝึกอบรม ได้ที่ …

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด