หลักการและเหตุผล

นักขายมืออาชีพ เมื่อเผชิญอยู่ในโลกของการขายสินค้าและบริการ ย่อมอยู่ในกระบวนการขาย ตั้งแต่การเปิดการขาย การนำเสนอสินค้าและการปิดการขาย ที่สามารถสร้างยอดขายได้และประทับใจลูกค้าในเวลาเดียวกัน การนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย (Presentation) เป็นรูปแบบหนึ่งในการสื่อสารที่สำคัญ

องค์กรหลายแห่งไม่ประสบผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการขาย เพราะพนักงานขายหลายคนมีข้อผิดพลาดล้มเหลวจากการนำเสนอ แม้ว่าสินค้า/ผลิตภัณฑ์นั้นๆ  จะมีคุณสมบัติจุดเด่นและประโยชน์ที่ถือเป็นจุดขายที่ชัดเจนและผ่านการสร้างสรรค์มาอย่างดี ก็ตามสาเหตุหลักเกิดจาก ผู้นำเสนอไม่ทราบเทคนิคและขาดประสบการณ์ในการนำเสนอ บุคลิกภาพที่ไม่ดีในระหว่างการนำเสนอที่สร้างความไม่มั่นใจให้ลูกค้า การไม่เรียบเรียงเนื้อหารวมทั้งขาดทักษะในการใช้สื่อ โดยรวมแล้วสรุปได้ว่า ผู้นำเสนอไม่สามารถเรียกศรัทธาจากลูกค้าได้   ซึ่งหลักในการนำเสนอนั้นต้องมีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาพูด ภาษากาย ประกอบกับความชำนาญในการเตรียมตัวประกอบการนำเสนอ คู่มือขายสินค้าและอุปกรณ์ จำเป็นต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังได้อย่างแท้จริง สามารถสร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า  ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาเพื่อพัฒนาวิธีการนำเสนอ สร้างโอกาสแห่งความสำเร็จที่จะทำให้พนักงานขายใหม่ มีความมั่นใจในการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า

วัตถุประสงค์

 1. นำความรู้และความเข้าใจในปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นไปพัฒนาตนเองให้เป็น   นักขายมืออาชีพ
 2. นำความรู้และเทคนิคไปพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน ด้าน Smart Appearance, Smart Communication และ Smart Attitude
 3. วิเคราะห์สถานการณ์ มีแนวทางในการนำเสนอสินค้า เจรจาต่อรองเพื่อการขายและ ปรับเปลี่ยนแนวทางการสร้างยอดขายได้อย่างเหมาะสม
 4. รับมือกับข้อโต้แย้งและสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และนำเสนอทางเลือกในระหว่างการเจรจาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้าง และ เนื้อหาของหลักสูตร

 • โลกของนักขายมืออาชีพ
  • นักขายทำอะไร / ประเภทของพนักงานขาย / บุคลิกภาพ / Do & Don’t ของนักขายมืออาชีพ
 • รู้จักลูกค้าและพฤติกรรมผู้บริโภค / การจัดลำดับความสำคัญของลูกค้า
 • การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก/ภายใน
  • ด้าน Smart Appearance
  • Smart Communication
  • Smart Attitude
 • เปิดภาพรวมมาตรฐานขั้นตอนการขาย (ก่อนขาย-ระหว่างขาย-หลังขาย)
  • เตรียมตัว (การเตรียมการก่อนการเข้าพบลูกค้า/เครื่องมือนักขาย : Call Card/Call Report/Call Plan)
  • เปิดใจ (การหาความต้องการที่แท้จริง)
  • เปิดการขาย / นำเสนอ / ให้ข้อมูล (เทคนิคในการเจรจาต่อรองแบบ Win-Win/การถาม-ตอบ/สัญญาณซื้อจากลูกค้า
  • วิเคราะห์ผลตอบรับ
  • ขจัดข้อโต้แย้ง
  • กระตุ้นความต้องการ / แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า (การนำเสนอโปรโมชั่น/เครดิตเทอม)
  • ปิดการขาย
  • เจาะลึกเทคนิคการ Present สินค้า / การหา Key Messages ในการอธิบายรายละเอียดสินค้า
 • Work Shop 1 : ฝึกหา Key Messages และ Selling Point
  •  Feature
  • Advantage
  • Benefit
 • กระบวนการตัดสินใจซื้อ / ฝึกปฏิบัติ Work Shop 2 : Why we fail ?
  • แสวงหาข้อมูล
  • ประเมินทางเลือก
  • ตัดสินใจซื้อ
  • ผลหลังการซื้อ
 • Work Shop 2 : Show & Share “Success Case”
 • สะท้อนบทเรียน และ Commitment หลังสิ้นสุดการอบรม

วัน / เวลา กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการฝึกอบรม

1 วัน

09:00-16:00 น.

 • พนักงานขาย
 • 30 ท่าน/รุ่น

 • บรรยาย/กิจกรรม
 • Workshop
 • Case Study

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีและเข้าใจบทบาทที่สำคัญในการเป็นพนักงานขายมืออาชีพ ให้ความสำคัญทั้งด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารเพื่อการขาย
 • ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการขาย ไปพัฒนางานขายให้สามารถเพิ่มเป้าหมายการขายที่กำหนดบรรลุผลสำเร็จ

สอบถามรายละเอียดงานฝึกอบรม ได้ที่ …

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด