หลักการและเหตุผล

นักขายมืออาชีพ เมื่อเผชิญอยู่ในโลกของการขายสินค้าและบริการ ย่อมอยู่ในกระบวนการขาย ตั้งแต่การเปิดการขาย การนำเสนอสินค้าและการปิดการขาย ที่สามารถสร้างยอดขายได้และประทับใจลูกค้าในเวลาเดียวกัน การนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย (Presentation) เป็นรูปแบบหนึ่งในการสื่อสารที่สำคัญ องค์กรหลายแห่งไม่ประสบผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการขาย เพราะพนักงานขายหลายคนมีข้อผิดพลาดล้มเหลวจากการนำเสนอ แม้ว่าสินค้า/ผลิตภัณฑ์นั้นๆ  จะมีคุณสมบัติจุดเด่นและประโยชน์ที่ถือเป็นจุดขายที่ชัดเจนและผ่านการสร้างสรรค์มาอย่างดีก็ตาม  สาเหตุหลักเกิดจาก ผู้นำเสนอไม่ทราบเทคนิคและขาดประสบการณ์ในการนำเสนอ บุคลิกภาพที่ไม่ดีในระหว่างการนำเสนอที่สร้างความไม่มั่นใจให้ลูกค้า การไม่เรียบเรียงเนื้อหารวมทั้งขาดทักษะในการใช้สื่อ โดยรวมแล้วสรุปได้ว่า ผู้นำเสนอไม่สามารถเรียกศรัทธาจากลูกค้าได้   ซึ่งหลักในการนำเสนอนั้นต้องมีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาพูด ภาษากาย ประกอบกับความชำนาญในการเตรียมตัวประกอบการนำเสนอ คู่มือขายสินค้าและอุปกรณ์ จำเป็นต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังได้อย่างแท้จริง สามารถสร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า  ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาเพื่อพัฒนาวิธีการนำเสนอ สร้างโอกาสแห่งความสำเร็จที่จะทำให้พนักงานขายใหม่ มีความมั่นใจในการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า.


วัตถุประสงค์

 1. นำความรู้และความเข้าใจในปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นไปพัฒนาตนเองให้เป็นนักขายมืออาชีพ
 2. วิเคราะห์สถานการณ์ มีแนวทางในการนำเสนอสินค้า เจรจาต่อรองเพื่อการขายและปรับเปลี่ยนแนวทางการสร้างยอดขายได้อย่างเหมาะสม
 3. รับมือกับข้อโต้แย้งและสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และนำเสนอทางเลือกในระหว่างการเจรจาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัน / เวลา กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการฝึกอบรม

1 วัน

09:00-16:00 น.

 • พนักงานขาย
 • 30 ท่าน/รุ่น

 • บรรยาย/กิจกรรม
 • Workshop
 • Case Study

 หัวข้อการจัดอบรม:

 • โลกของนักขายมืออาชีพ
 • นักขายทำอะไร / ประเภทของพนักงานขาย / บุคลิกภาพ / Do & Don’t ของนักขายมืออาชีพ
 • รู้จักลูกค้าและพฤติกรรมผู้บริโภค / การจัดลำดับความสำคัญของลูกค้า
 • เปิดภาพรวมมาตรฐานขั้นตอนการขาย (ก่อนขาย-ระหว่างขาย-หลังขาย)
 • เตรียมตัว (การเตรียมการก่อนการเข้าพบลูกค้า/เครื่องมือนักขาย : Call Card/Call Report/Call Plan)
 • เปิดใจ (การหาความต้องการที่แท้จริง)
 • เปิดการขาย / นำเสนอ / ให้ข้อมูล (เทคนิคในการเจรจาต่อรองแบบ Win-Win/การถาม-ตอบ/สัญญาณซื้อจากลูกค้า
 • วิเคราะห์ผลตอบรับ
 • ขจัดข้อโต้แย้ง
 • กระตุ้นความต้องการ / แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า (การนำเสนอโปรโมชั่น/เครดิตเทอม)
 • ปิดการขาย
 • เจาะลึกเทคนิคการ Present สินค้า / การหา Key Messages ในการอธิบายรายละเอียดสินค้า

             Work Shop 1 : ฝึกหา Key Messages และ Selling Point

 • Feature
 • Advantage
 • Benefit
 • กระบวนการตัดสินใจซื้อ / ฝึกปฏิบัติ Work Shop 2 : Why we fail ?
 • แสวงหาข้อมูล
 • ประเมินทางเลือก
 • ตัดสินใจซื้อ
 • ผลหลังการซื้อ
 • Work Shop 3 : Show & Share “Success Case”
 • สะท้อนบทเรียน และ Commitment หลังสิ้นสุดการอบรม

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานขาย มุ่งท้าทายความสามารถของตนเองให้บรรลุเป้าหมายการขายที่กำหนด
 • ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการนำเสนอการขายที่ตรงเป้า เพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้อย่างพึงพอใจ
 • ผู้เข้าอบรมมีมุมมองในการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสินค้า และมีแนวทางในกำหนดบทสนทนาการแนะนำสินค้าได้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าได้ดีขึ้น

สอบถามรายละเอียดงานฝึกอบรม ได้ที่ …

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด