ภาพบรรยากาศบางส่วนของจัดฝึกอบรม ในหัวข้อต่างๆ ทั้ง In-House Training และ Public Training ของ HRD Mentor มีทั้ง ความรู้ ความสนุนสนาน และความอบอุ่น อบรม โดย วิทยากร ที่มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับหลักสูตร ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรอีกวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิผลสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานของทีมงาน โดยผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะมีบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยง เพื่อคอยสอนงาน และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานให้บุคลากรในทีมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนั้นแล้วยังทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นแล้ว ทำให้ลดการลาออกของพนักงาน และกระตุ้นให้เกิดการทำงานแบบทีมเวิร์คมากขึ้นด้วย

 

 • พัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยง

 • หลักสูตร On the Job Training

 • หลักสูตร Smart Personality

 • หลักสูตร Discovery Your Style : DISC Model

 • หลักสูตร Smart Personality

 • หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน มอบหมายงานและติดตามงานเพื่อให้ได้ผลงาน

 • หลักสูตร Evaluation Training

 • หลักสูตรเทคนิคการเป็นพี่เลี้ยง [email protected]

 • หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬา” ระดับกลางรุ่นที่ 4 Modern HRD Talk

 • หลักสูตรการสร้างระบบพี่เลี้ยงในองค์กร รุ่นที่ 5

 • หลักสูตร Smart Goal Setting and Effect Action Plan

 • หลักสูตร Smart Goal Setting and Effect Action Plan

 • หลักสูตร Leadership

 • หลักสูตร HR for Non-HR

 • หลักสูตรการสร้างระบบพี่เลี้ยงในองค์กร รุ่น 3 สถาบัน HR Center

 • หลักสูตร Leadership for UAM

 • หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำทรงประสิทธิผล

Page 1 of 41 2 3 4