หลักการและเหตุผล

ปัญหาด้านการบริหารบุคคล มักพบประเด็นการดูแลพนักงานใหม่ และการสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรอีกวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิผลสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานของทีมงาน โดยผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะมีบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยง เพื่อคอยสอนงาน และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานให้บุคลากรในทีมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนั้นแล้วยังทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นแล้ว ทำให้ลดการลาออกของพนักงาน และกระตุ้นให้เกิดการทำงานแบบทีมเวิร์คมากขึ้นด้วย อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้

หลักสูตรเทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ (Mentors @Work) เป็นหลักสูตรสำคัญในการเสริมสร้างให้ “ผู้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงพนักงาน”  ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้สอนงานด้วยความภาคภูมิใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ “พี่เลี้ยงสอนงาน ถ่ายทอดงาน และแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในที่ทำงาน”   และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้สอนงานมืออาชีพได้ อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานของระบบการพัฒนาบุคลากรที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่องค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. “พี่เลี้ยง”  ที่ต้องทำหน้าที่เป็นผู้สอนงาน ถ่ายทอดงาน และแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในที่ทำงานให้กับพนักงานใหม่สามารถปรับตัวได้
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นพี่เลี้ยง สร้างความภาคภูมิใจ และความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่ “พี่เลี้ยง” 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้และฝึกทักษะการเป็นพี่เลี้ยงที่จำเป็น เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและ ผลการปฏิบัติงาน และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี

วัน / เวลา กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการฝึกอบรม

1 วัน

09:00-16:00 น.

 • หัวหน้างาน
 • ผู้จัดการ
 • พนักงานที่เป็นพี่เลี้ยง

 • บรรยาย/กิจกรรม
 • Workshop
 • Case Study

เวลา หัวข้อการบรรยาย

09:00-10:30 น.

 • ละลายพฤติกรรม เปิดใจ/ปรับทัศนคติ/ความคาดหวัง
 • Who are You? / Check-In : Being
  • กิจกรรม : คนแบบไหน ? ที่องค์กรต้องการ
 • ทัศนคติที่ดี และความภาคภูมิใจในบทบาทของ “พี่เลี้ยง” ในองค์กร
  • เมื่อพนักงานใหม่เข้ามาในองค์กร
  • ความแตกต่างระหว่างวัยของพนักงานในองค์กร
 • เมื่อคุณคิดถึง “พี่เลี้ยง”
 • ทำไมต้องมีพี่เลี้ยง

กิจกรรม “พี่เลี้ยงในดวงใจ”

10:45-12:00 น.

 • ความสำคัญและประโยชน์ของระบบพี่เลี้ยง
  • พนักงานใหม่ /พนักงานเก่า
  • วางพื้นฐานระบบ “การจัดการความรู้”
  • ระดมสมอง : ทำไม รุ่นน้องลาออก ?
  • ประโยชน์ต่อองค์กร/ต่อน้องเลี้ยง/ต่อพี่เลี้ยง
 • บทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยง

13:00-14:30 น.

 • คุณสมบัติและความสามารถของ “พี่เลี้ยง” ที่สำคัญและจำเป็น
  • Competency ที่จำเป็นของ “พี่เลี้ยงมืออาชีพ”
  • กิจกรรม : พี่เลี้ยงยอดเยี่ยม / พี่เลี้ยงยอดแย่
  • Mentor’s DNA สำหรับองค์กร
  • กิจกรรม : Story Telling รอยจารึก จากศึกพี่เลี้ยง

14:45-16:00 น.

 • เครื่องมือสำคัญสำหรับการพัฒนา ที่พี่เลี้ยงควรรู้
 • อ่านคน อ่านสไตล์ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงที่ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

 • ผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่และความสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยง
 • ผู้ผ่านการอบรมมีทัศนคติที่ดี มีความภาคภูมิใจ มีความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงสอนงาน ถ่ายทอดงานและให้คำแนะนำ”
 • ผู้ผ่านการอบรมมีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงที่จำเป็น สามารถสร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและ ผลการปฏิบัติงาน และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีได้

สอบถามรายละเอียดงานฝึกอบรม ได้ที่ …

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด