มีหลายๆ องค์กรเข้าใจว่า ระบบพี่เลี้ยง มีไว้สำหรับ พนักงานใหม่ หรือสำหรับ On Boarding Program เท่านั้น

แต่ในความเป็นจริงด้านการบริหารจัดการเพื่อดูแลพนักงานให้ทั่วถึง องค์กรมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัด “พี่เลี้ยง (Mentor)” ให้กับพนักงานเก่าด้วย ซึ่งพนักงานเก่ากลุ่มใดที่ควรมีพี่เลี้ยงดูแล ช่วยเหลือ สอนงานและอำนวยความสะดวกนั้น มีดังนี้


1. พนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง (Promote)
2. พนักงานที่มีการโอนย้ายฝ่ายงาน (Rotate)
3. พนักงานที่ทำงาน Job เดิม แต่มีการย้ายสถานที่ทำงาน


เหตุผลที่พนักงานเก่าควรมีพี่เลี้ยง เนื่องจาก

  1. เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับหัวหน้าใหม่ ลูกน้องใหม่ ลักษณะงานใหม่ หรือ สถานที่ทำงานใหม่ (ย้ายสาขา)
  2. เพื่อให้มีที่ปรึกษา ซึ่งคอยให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใหม่ รวมทั้งการสร้างให้เกิดสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกันในทีมงาน
  3. เพื่อให้สามารถทำงานตาม Job Description ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีพี่เลี้ยงคอยสอนแนะ แนวทางการทำงานและการบริหารจัดการตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ
  4. เพื่อให้มีต้นแบบ (Role Model) ในการทำงานในระดับที่สูงขึ้น หรือลักษณะงานใหม่
  5. เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีกับงานและหน่วยงาน มีบรรยายกาศที่ดีในการทำงาน และมีความสุขกับการทำงานที่เปลี่ยนไป

ดังนั้น เพื่อการดูแลรักษาพนักงานเก่า (Retrain) ให้สามารถปรับตัวได้รวดเร็ว พร้อมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถพัฒนาให้เป็นคนเก่งงาน เก่งคนได้ องค์กรควรกำหนดให้ “ระบบพี่เลี้ยง” ต้องดูแลทั้งพนักงานเก่าและพนักงานใหม่