เป็นหลักสูตรสำคัญในการเสริมสร้างให้ “ผู้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงพนักงาน”  ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้สอนงานด้วยความภาคภูมิใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ “พี่เลี้ยงสอนงาน ถ่ายทอดงาน และแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในที่ทำงาน”   และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้สอนงานมืออาชีพได้

มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในงานด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และงานด้านทรัพยากรมนุษย์ มีผลงานในการให้คำปรึกษาโครงการต่าง ๆ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จากหลากหลายธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่า มีประสบการณ์ตรงทั้งธุรกิจการผลิต การบริการโรงพยาบาล จากองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจ SME

 

1.

หลักสูตร การสอนงาน มอบหมายและติดตามงาน เพื่อให้ได้ผลงาน

ดูหลักสูตร

2.

หลักสูตร Smart JD

ดูหลักสูตร

3.

หลักสูตร บริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ดูหลักสูตร

4.

หลักสูตร เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ

ดูหลักสูตร

5.

หลักสูตร ประสานงานอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน

ดูหลักสูตร

6.

หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ Effective Communication

ดูหลักสูตร

7.

หลักสูตร HR for Non HR

ดูหลักสูตร

8.

หลักสูตร ศิลปะการนำเสนอการขายให้ตรงใจลูกค้าและได้ยอดขาย

ดูหลักสูตร

9.

หลักสูตร การสอนงาน Job Instruction

ดูหลักสูตร

10.

หลักสูตร Supervisory Skills.

ดูหลักสูตร

11.

หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรศิลปะการนำเสนอการขาย

ดูหลักสูตร

12.

หลักสูตร การบริการหลังการขาย

ดูหลักสูตร

13.

หลักสูตร ทักษะการประเมินผลงานและการโค้ชชิ่งพื้นฐาน

ดูหลักสูตร

14.

หลักสูตร การสร้างทีมงานบริการสู่ความเป็นเลิศ

ดูหลักสูตร

15.

หลักสูตร Success in One

ดูหลักสูตร

สอบถามรายละเอียด งานที่ปรึกษา / งานฝึกอบรม ได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด