ในปัจจุบันแนวคิดเรื่องการเรียนรู้และการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ตรงกับการปฏิบัติงานของตน ซึ่งจะสะท้อนออกมาเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้และสอดคล้องกับเป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ขององค์กร การกำหนด หลักสูตรฝึกอบรมขององค์กร ที่เป็น Competency Based Training หมายถึง การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ Competency Model ขององค์กร เพื่อลด Competency Gap และ พัฒนาให้พนักงานมีความสามารถในระดับที่องค์กรต้องการ

กิจกรรมที่มุ่งถ่ายทอดความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understand) ทักษะ (Skills) ปรับทัศนคติ (Attitude) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม (Behavior) ที่จำเป็นต่อการทำงานหรือรองรับการเติบโต ช่วยทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย


00

แนะนำบทเรียนติวน้องแปลงร่างเป็นนักฝึกอบรม มืออาชีพ

Video

01

HR Trend

Video

02

แนวทางการเรียนรู้ของมนุษย์

Video

03

แนวทางการเรียนรู้ของมนุษย์ (ต่อ)

Video

04

หลักการนำ Competency ไปใช้

Video

05

ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรมและการพัฒนา

Video

06

ฝึกอบรมและพัฒนาเชิงกลยุทธ์

Video

07

ฝึกอบรมและพัฒนาเชิงกลยุทธ์ (ต่อ)

Video

08

แปลงร่างน้องให้เป็นนักอบรมมืออาชีพ

Video

09

แปลงร่างน้องให้เป็นนักอบรมมืออาชีพ

Video

10

การจัดทำแผนฝึกอบรม  (Training Plan)

Video

11

การจัดทำโครงสร้างหลักสูตร (Course Online)

Video

12

การจัดทำโครงสร้างหลักสูตร (ต่อ)

Video

13

ารบริหารโครงการฝึกอบรม

Video

14

ขั้นตอนในวันฝึกอบรม สำหรับ Training Officer

Video

15

ขั้นตอนในวันฝึกอบรม สำหรับ Training Officer

Video

16

การประเมินผลการฝึกอบรม

Video

สอบถามรายละเอียด งานที่ปรึกษา / งานฝึกอบรม ได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด