หลักการและเหตุผล

การดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร มุ่งหวังกำไร เติบโตและยั่งยืน คงปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์กรที่มุ่งจะเติบโตก้าวหน้าบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ “คน” เป็นปัจจัยสำคัญมากๆ ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเป็นบทบาทหน้าที่ทั้งของ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และของผู้จัดการทุกหน่วยงาน (Line Manager) ซึ่งรับบทบาทการดูแลพนักงานโดยตรง เป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ให้กับพนักงานทุกคน ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ จึงจำเป็นต้องเข้าใจหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล และสามารถนำไปบริหารทีมงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่จูงใจและสร้างขวัญกำลังใจ มีการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน ดังบทบาท “Line Manager is a HR Manager”

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้บริหารในฝ่ายงานต่าง ๆ มีความเข้าใจและมีศิลปในการบริหารคน ตระหนักถึงสำคัญและ ประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะผู้จัดการ รวมถึงสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างสอดคล้องกับความคาดหวังขององค์การ
 2. เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจขอบเขตและเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ ช่วยสนับสนุนให้แผนงานต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้บริหารมีส่วนช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงานและช่วยลดปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร

วัน / เวลา กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการฝึกอบรม

1 วัน

09:00-16:00 น.

 • หัวหน้างาน / ผู้จัดการฝ่าย
 • จำนวน 35-40 ท่าน

 • บรรยาย ยกตัวอย่าง
 • ระดมสมอง/Workshop
 • Case Study

กำหนดการอบรม

เวลา หัวข้อ

09.00 – 10.30 น.

บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการในการเป็น HR Manager

 • Check in – Your leader style
 • ปัญหาหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคน

แนะนำฟังก์ชั่นการทำงานของ HR (Introduction to HR function)

การบริหารคนและองค์กรให้ยั่งยืน (Profit-Growth-Sustainable)

 • การบริหารคนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กร
 • บทบาทของฝ่าย HR
 • การบริหาร HR เชิงกลยุทธ์
  • HR Principle/HR Scorecard/HR Framework

10.30 – 12.00 น.

Classic Case ปัญหางานบริหารคน

Line Manager as HR Manager

 1. การสรรหา/คัดเลือก (Recruit & Selection)
 • เทคนิคการสรรหาและคัดเลือก
 • ข้อควรรู้เกี่ยวกับใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)
 • การดูแลพนักงานใหม่ / ระบบพี่เลี้ยง
 1. การรักษาคน (Retrain)
 • ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 • โครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)
 • หลักการคิดเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง

13.00 – 14.45 น.

 1. การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
 • การกำหนด Reward & Recognition
 • การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 • การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร
 • การจัดทำแผนรักษาพนักงานที่เก่งและดี
 • การจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan)
 1. การฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development)
 • รูปแบบการเรียนรู้และพัฒนา
 • รู้จักเครื่องมือ Training Roadmap (TRM)
 • การพัฒนาจูงใจให้พนักงานพัฒนาตนเอง (Self Development & IDPs)
 1. ความสอดคล้องการบริหารกลยุทธ์และบริหารคน (Corporate Goal Alignment)
 • แนวทางการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ

15.00 – 16.00 น.

 • ค่านิยมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • สร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีและเข้าใจบทบาทของการเป็น Non HR สามารถบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรมมีภาวะผู้นำในการดูแล วางแผน พัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตในสายอาชีพ สร้างบรรยากาศการบังคับบัญชาเชิงสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมดีขึ้น

สอบถามรายละเอียดงานฝึกอบรม ได้ที่ …

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด