หลักการและเหตุผล

การดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรง และต้องมีความพร้อมในการปรับตัวให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ดังนั้น “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน นับว่าเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กร” การพัฒนาให้พนักงานมีทักษะการสื่อสารที่ดี วิธีการแสดงออกที่ดี และมีความร่วมมือที่ดีทุกครั้งที่มีการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างประสบการณ์ที่ดีทั้งต่อลูกค้าภายใน ลูกค้าภายนอกและคู่ค้า ที่องค์กรได้ดำเนินธุรกิจร่วมกันมาด้วยดี

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาการสื่อสารและการประสานงาน พนักงานนำหลักจิตวิทยาการสร้างมนุษยสัมพันธ์มาปรับใช้ในการสื่อสารและการประสานงาน เพื่อมุ่งประโยชน์ของ “องค์กร”  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และต่อยอดพัฒนาแนวทางการประสานงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง สร้างสรรค์บรรยากาศในการทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบช่วยเหลือเกื้อกูลบนสัมพันธภาพที่ดี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ และแนวทางการประสานงานกับคนต่างวัย
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำแนวทางของการสร้างรูปแบบของความสัมพันธ์ เพื่อเสริม ศักยภาพด้านการสื่อสาร ประสานงานที่ดีทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก
 • เพื่อให้ผู้ข้าอบรมได้รับทราบเทคนิค วิธีการ และแนวทางการตรวจสอบรูปแบบการสื่อสาร รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่จะประสานงานด้วย เพื่อพัฒนากระบวนการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

วัน / เวลา กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการฝึกอบรม

1 วัน

09:00-16:00 น.

 • พนักงาน
 • หัวหน้างาน/ผู้จัดการ

 • บรรยาย/กิจกรรม
 • Workshop
 • Case Study

เนื้อหาในการอบรม

 1. พื้นฐานธรรมชาติและความแตกต่างของมนุษย์ เรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของมนุษย์
 2. การวิเคราะห์บุคลิกภาพตนเองเพื่อนำไปสู่การประสานงานที่ดี
 3. ความหมายและความสำคัญของการประสานงานและมนุษย์สัมพันธ์
 4. คุณสมบัติของนักประสานงานที่ดี
 5. ขั้นตอนการสื่อสารและประสานงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดี
 • ขั้นตอนการประสานงาน (Communication Process)
 • แนวทางการประสานงานให้ได้งาน (Practical Need Process)
 • แนวทางการประสานงานให้ได้ใจ (Personal Need Process)
 1. รูปแบบและเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
 • สื่อสารการประสานงานบนพื้นฐานเข้าใจงานตนเอง เพื่อนร่วมงานและลูกค้า
 • แบบเป็นทางการ
 • แบบไม่เป็นทางการ
 • กรอบความคิดในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • การสื่อสารและประสานงานในมิติการกระทำ-อารมณ์ (Action-Emotion Matrix) และแนวทางการปรับสไตล์การประสานงานกับคนแต่ละแบบ
 • สื่อสารและประสานงานบนความต่างของวัย แต่ประสานใจได้ผล
 1. วิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อน  ร่วมงาน
 1. หลุมพรางและอุปสรรคในการประสานงาน เรียนรู้กลยุทธ์ในการเอาชนะอุปสรรค
 2. ประเมินผลการประสานงานเปรียบเทียบกับผลลัพท์ที่คาดหวัง
 3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคและแนวทางการประสานงาน สามารถสื่อสาร ประสานงานที่ดีทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ผู้ข้าอบรมนำกระบวนการในการประสานงานไปใช้ในการทำงานจริง ทั้งด้านการวางแผน ขั้นตอน การกำหนดเวลา ผลลัพธ์และผู้รับผิดชอบ ก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนางาน

สอบถามรายละเอียดงานฝึกอบรม ได้ที่ …

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด