หลักการและเหตุผล

ในหลายๆองค์กรการบริหารเวลาคือตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำและพนักงานหลายคนพยายามค้นหาแนวทางสู่ความสำเร็จจากยอดคนไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือผู้ที่ทำงานในหลากหลายองค์กรแม้ว่าจะพยายามนาแนวคิดเหล่านั้นมาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลยุทธ์การดำเนินชีวิตแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากพวกเขารับรู้แค่แนวทางแต่ไม่เข้าใจแก่นนั่นก็คือเรื่องการบริหารเวลา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจการกำหนดเป้าหมาย และจัดสรรเวลาทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแยกแยะจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงานได้มีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์สาเหตุและหาวิธีการป้องกันการเสียเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. างราบรื่น

เนื้อหาในการอบรม

 1. ประวัติเรื่องการบริหารเวลา
 2. หลักการกำหนดเป้าหมายและจัดสรรเวลาให้มีประสิทธิภาพ
 3. การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของกิจกรรม
 4. เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. หลักการวิเคราะห์หาความสูญเสียเวลาในการทำงาน
 6. เทคนิคและเครื่องมือในการป้องกันการเสียเวลาในการปฏิบัติงาน
 7. กำหนดเข็มทิศชีวิต เลิกผัดวันประกันพรุ่ง
 8. เปลี่ยนคุณเป็นคนบริหารเวลาแบบ Do thinks First & Proactive

กิจกรรม

 • การกำหนดเป้าหมายชีวิต
 • การจัดทำกระดาน Log Book เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน

วัน / เวลา กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการฝึกอบรม

1 วัน

09:00-16:00 น.

 • พนักงาน
 • หัวหน้างาน
 • ผู้จัดการ
 • 30 ท่าน/รุ่น

 • บรรยาย
 • เรียนรู้ผ่านสื่อ / คลิปวีดีโอ
 • กรณีศึกษา
 • การระดมสมองและ Workshop
 • การถาม-ตอบ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ผ่านการรอบรมสามารถกำหนดเป้าหมาย และจัดสรรเวลาทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว

 • กำหนดเป้าหมายวิธีการทำงานของตนในแต่ละวันให้บรรลุผลตามระยะเวลาที่กำหนด
 • สามารถจัดการงานของตนเองในแต่ละวันให้บรรลุผลตามระยะเวลาที่กำหนด
 • อธิบายความสำคัญ และความจำเป็นเร่งด่วนของหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย
 • แยกแยะจัดลำดับความสำคัญ กำหนดเป้าหมายของงานและวิเคราะห์สาเหตุ ค้นหาวิธีการแนวทางการแก้ไขปัญหา
 • แยกแยะจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงานให้ชัดเจน
 • วิเคราะห์สาเหตุและหาวิธีการป้องกันการเสียเวลาในการปฏิบัติงานได้

สอบถามรายละเอียดงานฝึกอบรม ได้ที่ …

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด