หลักการและเหตุผล

ศาสตร์และศิลป์ในการเป็นผู้บังคับบัญชา มีทักษะที่สำคัญคือการนำความรู้และประสบการณ์ในการทำงานของตนไปถ่ายทอดและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดการพัฒนาตนเองและองค์กรได้อย่างยั่งยืน ซึ่งวิธีที่นิยมใช้และเกิดผลในทางปฏิบัติได้แก่ การสอนงาน นอกเหนือจากการสอนงานแล้ว การมอบหมายงาน และการติดตามผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ก็คือบทบาทสำคัญที่จะแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการ การพิจารณางานและให้ข้อมูลป้อนกลับ เป็นขั้นตอนที่มีความจำเป็นเพราะการชื่นชมผลงาน หรือให้ข้อแนะนำต่าง ๆ แก่พนักงานให้นำไปปรับปรุงแก้ไข ก็เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดต่อการปฏิบัติงาน

ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของหัวหน้างาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจและได้พัฒนาทักษะเกี่ยวกับหลักการและการมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา กระบวนการติดตามผลงานโดยมีกรอบระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่ดี มีความสามารถ สร้างศรัทธา เป็นที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการมอบหมายและติดตามงาน การสอนงานสามารถนำองค์ความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
 2. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ขณะสอนงาน มอบหมาย ติดตามงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาภาวะผู้นำในการเป็นหัวหน้าทีม สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการงานของตนและทีมงานได้ได้อย่างมีแบบแผนขั้นตอนและเกิดประสิทธิภาพ

วัน / เวลา กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการฝึกอบรม

1 วัน

09:00-16:00 น.

 • ระดับ Supervisor ขึ้นไป
 • จำนวน 20-30 ท่าน

 • บรรยาย/กิจกรรม
 • Workshop
 • Case Study

เนื้อหาในการอบรม

 • ยอดศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้นำ
  • อัตตากับแนวคิดผู้นำที่ดีในมุมมองผู้อื่น
  • ผู้นำเปลี่ยนชีวิตตนเองและผู้อื่นได้จริงหรือ
 • STAR MODEL สำหรับผู้นำ (Model Credit : อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง)
  • บริหารและพัฒนาลูกน้องด้วยหลัก 3 Cs คือ Counseling ,Consulting, Coaching
  • เพื่อวัตถุประสงค์ 3Ps คือ Peak Performance , People Insights , Personal Productivity
 • ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน
  • การสอนงาน
  • การมอบหมายงาน
  • การติดตามงาน
 • การสอนงาน การมอบหมายงานและการติดตามงาน
  • ปัญหาที่พบในการสอนงาน และมอบหมายงาน (หัวหน้า-ลูกน้อง)
  • คุณสมบัติของผู้สอนงาน
  • ขั้นตอนและเทคนิคการสอนงานตามกระบวนการที่มีประสิทธิผล
  • การสอนงานโดยเน้น ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ดีต่อการทำงาน
  • บทบาทของผู้มอบหมายงาน และสั่งงาน
  • เทคนิคการมอบหมายงาน
  • องค์ประกอบและเทคนิคในการมอบหมายเพื่อให้ได้ทั้งงานและใจ
  • หลุมพรางการมอบหมายงาน… มอบหมายงาน แต่ไม่ได้งาน
  • วิธีการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
  • Feedback ลูกน้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมอบหมายและติดตามงาน

กำหนดการอบรม

เวลา หัวข้อการบรรยาย

09:00-10:30 น.

 • ยอดศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้นำ
 • อัตตากับแนวคิดผู้นำที่ดีในมุมมองผู้อื่น
 • ผู้นำเปลี่ยนชีวิตตนเองและผู้อื่นได้จริงหรือ
 • STAR MODEL สำหรับผู้นำ (Model Credit : อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง)
  • บริหารและพัฒนาลูกน้องด้วยหลัก 3 Cs คือ

Counseling ,Consulting, Coaching

 • C1 = Counseling (จิตวิทยาการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาชีวิต)
 • C2 = Consulting (การให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องงาน)
 • C3 = Coaching (การกระตุ้นให้ลูกน้องคิดและทำเองทั้งเรื่องชีวิตและงาน)
 • เพื่อวัตถุประสงค์ 3Ps คือ

Peak Performance , People Insights ,

     Personal Development

 • P1 = Peak Performance (เก่งงาน)
 • P2 = People Insights (เก่งคน)
 • P3 = Personal Development (เก่งตน)

10:45-12:00 น.

แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน

 • การมอบหมายงานและติดตามงาน
  • ทักษะการมอบหมายงาน
  • การสั่งการ และการมอบหมายงาน
  • รูปแบบของการมอบหมายงาน
  • เทคนิคการมอบหมายงานที่ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ
  • การติดตามงาน เพื่อให้ได้ผลงาน
  • การบริหารจัดการทีมงานเพื่อให้ได้ผลงาน

13:00-16:00 น.

 • เทคนิคการสอนงาน
  • ปัญหาที่พบในการสอนงาน และมอบหมายงาน (หัวหน้า-ลูกน้อง)
  • คุณสมบัติของผู้สอนงานที่ดี
  • ขั้นตอนและเทคนิคการสอนงานตามกระบวนการที่มีประสิทธิผล
  • การสอนงานโดยเน้น ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ดีต่อการทำงาน
  • การแก้ปัญหาและอุปสรรคเชิงรุกขณะทำการสอนงาน
  • การสอนงานที่ได้ทั้งใจและงาน

สอบถามรายละเอียดงานฝึกอบรม ได้ที่ …

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด