หลักการและเหตุผล

การดำเนินธุรกิจให้มีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ มิติในการทำงานร่วมกันนั้น “เทคนิคการสื่อสาร นับว่าเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กร” การพัฒนาให้พนักงานมีทักษะการสื่อสารที่ดี รับรู้แนวทางและวิธีการแสดงออกที่ดี ได้รับความร่วมมือทุกครั้งที่มีการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างประสบการณ์ที่ดีทั้งต่อลูกค้าภายใน ลูกค้าภายนอกและคู่ค้าที่องค์กรได้ดำเนินธุรกิจร่วมกันมาหรือเพื่อสนับสนุนแผนงานในอนาคต

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการสื่อสารเชิงบวก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการนำความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์และสร้างมิตรไมตรีจากการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งประโยชน์ของ “องค์กร”  ทำงานสำเร็จและสร้างสรรค์บรรยากาศในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติการสื่อสารเชิงบวก ตระหนักถึงพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ และมีแนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำแนวทางของการสร้างรูปแบบของความสัมพันธ์ เพื่อเสริมทักษะด้านการสื่อสารเพื่อการประสานงานที่ดีทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก
 3. เพื่อให้ผู้ข้าอบรมได้รับทราบเทคนิค วิธีการ และแนวทางการตรวจสอบรูปแบบการสื่อสาร รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่จะสื่อสารประสานงานด้วย เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ และมีบรรยากาศการทำงานร่วมกันที่ดี

วัน / เวลา กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการฝึกอบรม

1 วัน

09:00-16:00 น.

 • พนักงาน
 • หัวหน้างาน
 • ผู้จัดการ
 • จำนวน 30 ท่าน

 • บรรยาย
 • กิจกรรม Workshop
 • คลิปวีดีโอ
 • กรณีศึกษา

กำหนดการอบรม

เวลา หัวข้อการบรรยาย

 

 1. พื้นฐานธรรมชาติและความแตกต่างของมนุษย์
 2. เรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของมนุษย์
 3. การวิเคราะห์สไตล์การสื่อสารของตนเองเพื่อนำไปสู่การสื่อสารและประสานงานที่ดี
 4. คุณสมบัติของนักสื่อสารที่ดี
 5. ขั้นตอนการสื่อสารและประสานงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดี
 • ขั้นตอนการสื่อสาร (Communication Process)
 • แนวทางการสื่อสาร ประสานงานให้ได้งาน (Practical Need Process)
 • แนวทางการสื่อสารให้ได้ใจ (Personal Need Process)
 1. รูปแบบและเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • การสื่อสารบนพื้นฐานเข้าใจงานตนเอง เพื่อนร่วมงานและลูกค้า
 • ภาษาพูด ภาษากาย
 • เทคนิคการพูดที่มีเสน่ห์ และเทคนิคการฟัง
 • รูปแบบของการสื่อสารในเชิงธุรกิจ
  • แบบเป็นทางการ
  • แบบไม่เป็นทางการ
 • กรอบความคิดในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 1. หลุมพรางและอุปสรรคในการสื่อสารและประสานงาน เรียนรู้   กลยุทธ์ในการเอาชนะอุปสรรค
 2. ปัจจัยแห่งความสำเร็จเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม สามารถประสานงานทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ผู้ข้าอบรมนำกระบวนการในการสื่อสาร ประสานงานไปใช้ในการทำงานจริง โดยมีทักษะการพูด การฟัง และการโน้มน้าวที่ดี

สอบถามรายละเอียดงานฝึกอบรม ได้ที่ …

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด