HRD Mentor by AJ Ning Peerada

พี่เลี้ยงที่อบอุ่น… พร้อมแบ่งปัน ดูแล สนันสนุน

“ครูหนิง”  ขออาสาเป็น “พี่เลี้ยง” ให้กับคนที่ทำงานด้าน HRD  ซึ่งนับว่าเป็นคนทำงานด้าน HR สายอาชีพเดียวกันหรือผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาคน พัฒนาองค์กรทุกท่าน ปัจจุบัน ครูหนิงเป็นทีมงานของ อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง NS Values Co., Ltd. เป็นวิทยากร และเป็นที่ปรึกษาด้านงาน HROD

ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) เป็นแนวทางที่ดีในการพัฒนาบุคลากรอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิผลสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานของทีมงาน โดยหัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีบทบาทเป็นพี่เลี้ยง เพื่อคอยสอนงาน และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานให้ทีมงาน เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น

พัฒนาคุณค่าคน สู่การพัฒนางาน และองค์กร

ครูหนิง ขอสนับสนุนให้องค์กร เห็นความสำคัญในการเสริมสร้างให้มี “ระบบพี่เลี้ยง”  “มีผู้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง”  เพื่อสร้างคุณค่าในการทำหน้าที่  “พี่สอนงาน” “พี่เอ็นดู” “พี่ต้นแบบ” ช่วยแนะนำ ดูแล ช่วยเหลือ พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านงาน การใช้ชีวิตในที่ทำงานให้กับพนักงาน”   นับว่าเป็นการวางระบบงานด้าน HR แบบมืออาชีพเพื่อพัฒนาคน พัฒนาองค์กร

สอบถามรายละเอียดงานฝึกอบรม ได้ที่ …

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด