หลักการและเหตุผล (Principle & Reason)

การพัฒนาบุคลากรในยุคปัจจุบัน ผู้จัดการหรือหัวหน้างานต้องมีทักษะการบริหารจัดการ โดยเปลี่ยนจากการกำกับ ควบคุม สั่งการ เป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ กระตุ้นให้พนักงานสามารถส่งมอบผลงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังต้องมีทักษะการโค้ชชิ่ง (Coaching One on One) ซึ่งการประเมินผลงานพนักงานเป็นอีกหนึ่งศาสตร์และศิลปะที่ผู้นำควรมีหลักการในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งในประเด็นการมอบหมายงาน การติดตามงาน จนต่อเนื่องไปถึงขั้นตอนการประเมิน การสื่อสารและการให้ข้อมูลป้อนกลับจากการประเมินผลงาน และต้องปรับวิธีการพัฒนาศักยภาพลูกทีมด้วยกระบวนการโค้ชชิ่ง เพื่อให้ลูกน้องปรับพฤติกรรม มีแนวทางที่ชัดเจน นำไปสู่การส่งมอบผลงานสูงสุดด้วยตัวของพนักงานเอง

ดังนั้น จึงควรพัฒนาให้ผู้จัดการและหัวหน้างานให้มีความสามารถในการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกทีมและทักษะการโค้ชชิ่งพื้นฐาน เพื่อสร้างแรงจูงใจ สร้างผลงานของทีมงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์ (Objective)

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทของการเป็นผู้นำนักโค้ช (Leader as Coach) มีแนวความคิดและทัศนคติผู้นำนักสร้างผลงานสูงสุด เชื่อมั่นในศักยภาพของทีมงานและแสดงบทบาทได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ เรียนรู้ทักษะและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลงาน นำไปใช้ในการมุ่งประเด็นการบริหารงานก็ได้ผลบริหารคนก็ได้ใจ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะการโค้ช การสื่อสารที่สร้างแรงจูงใจให้มีการพัฒนาผลงานและพัฒนาตนเอง

วัน / เวลา กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการฝึกอบรม

1 วัน

09:00-16:00 น.

 • พนักงานขาย
 • 30 ท่าน/รุ่น

 • บรรยาย/กิจกรรม
 • Workshop
 • Case Study

หัวข้อการฝึกอบรม (Content)

ส่วนที่ 1 : ระบบการบริหารผลงานขององค์กร

 • การบริหารผลงาน vs ระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
 • การประเมินผลงานประจำปี

ส่วนที่ 2 : วิเคราะห์สถานการณ์ส่งมอบผลงานของลูกทีม

 • ลักษณะงานที่ส่งมอบกับลูกน้อง 4 สไตล์ (Performance vs Potential)

ส่วนที่ 3 : การประเมินผลและการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนาผลงานและสร้างแรงจูงใจ

ส่วนที่ 4 : ทักษะการโค้ชชิ่งพื้นฐาน

 • Coaching Skill (One on One) สำหรับหัวหน้า
 • รู้จักผู้รับการโค้ช (Coachee) ด้วย DISC Model

ประเมินผู้รับการโค้ช D-I-S-C

 • ความสำคัญและคุณประโยชน์ของการโค้ช
 • ทักษะสำคัญในการทำการโค้ช

ทักษะการตั้งคำถาม / ทักษะการฟัง

ส่วนที่ 5 : GROW Model เพื่อการโค้ชชิ่ง

แนวทางการโค้ชในองค์กร

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้นำนักโค้ช เกิดเจตคติที่ดีในการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน
 • ผู้เข้าอบรมสามารถมีทักษะที่สำคัญในการทำการโค้ชชิ่ง และนำกระบวนการโค้ชชิ่ง ไปปรับใช้ในการโค้ชชิ่งทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถามรายละเอียดงานฝึกอบรม ได้ที่ …

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด