เมื่อเรารู้ว่า บุคลิกลักษณะ หรือบุคลิกภาพของเรานั้นเป็น Style ไหน ( D I S C)จะทำให้เราตระหนักรู้ (awareness)และยอมรับ (accept)ในบุคลิกลักษณะของเราสิ่งสำคัญที่สุด เมื่อรู้แล้วต้องนำมาปรับเพื่อพัฒนา (Adapt)เพื่อให้เราเข้าใจตนเองและคนอื่นสื่อสารได้ดีขึ้น สุข…

    หนึ่งในความสำเร็จของการดูแลน้องเลี้ยงคือ พี่เลี้ยงต้องสามารถพูดคุยและเข้าใจน้องเลี้ยงได้แบบทะลุปรุโปร่ง หา Love Spot ของน้องเลี้ยงให้เจอ เรามาหา 3 ปัจจัยที่พี่เลี้ยงควรสังเกตและวิเคราะห์ตัวตนของน้องเลี้ยงกันค่ะ

  หนี่งเรื่องสำคัญที่พี่เลี้ยง ควรรู้เพื่อจะดูแลน้องใหม่ได้ดี คือ น้องใหม่ที่มาร่วมงานกับองค์กรแบกความรู้สึกอะไรมาด้วยตอนเข้ามาทำงานวันแรกในฝ่ายงานของเรา

  เริ่มต้นปีใหม่แล้วนะคะ หลายองค์กรเริ่มเหยียบคันเร่งทำงานตาม action plan ที่วางไว้เมื่อปลายปี ซึ่งก็เริ่มด้วยประชุม ประชุม ประชุมแผนงานระดับหน่วยงาน การมอบหมายงาน ทีนี้ก็รอๆๆๆ รายงานผล

ระบบพี่เลี้ยง นับเป็นระบบที่สำคัญด้านการสนับสนุนดูแลคน ช่วยก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจกันระหว่างกัน และเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร

มีหลายๆ องค์กรเข้าใจว่า ระบบพี่เลี้ยง มีไว้สำหรับ พนักงานใหม่ หรือสำหรับ On Boarding Program เท่านั้น

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในหลายๆ องค์กรให้ความสำคัญกับ การสร้างระบบพี่เลี้ยง เพราะระบบพี่เลี้ยงมีประโยชน์หลายประการ

จากบทความตอนหนึ่ง ที่ครูหนิงได้แนะนำแนวทางการกำหนดรูปแบบของพี่เลี้ยงว่ามี 2 แบบ คือ

เป็นเรื่องปกติ เมื่อพนักงานใหม่ เริ่มงานวันแรก ย่อมมีความรู้สึกที่หลากหลาย เช่น กลัว ว้าเหว่ อยากมีเพื่อน อยากได้คำชี้แนะ ต้องการคำปรึกษา และอีกหลากหลายเหตุผล

ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System” หรือ “Buddy System”) คือ การกำหนดให้ “พี่เลี้ยง (Mentor)” หรือ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ