หลักการและเหตุผล

ธุรกิจขายสินค้าและบริการในยุคปัจจุบัน องค์กรอยู่รอดอย่างยั่งยืนไม่ได้ ถ้าเพียงพนักงานขาย มุ่งขายสินค้าทำเป้าหมายการขายได้ แต่พนักงานที่ให้บริการหลังการขาย ไปพบลูกค้าและสร้างรอยจารึกที่ไม่ประทับใจให้ลูกค้า ดังนั้น การ บริการหลังการขาย จึงเป็นความคาดหวังที่ลูกค้า ให้ความสำคัญ ลูกค้าบางคนตรวจสอบข้อมูลการบริการหลังการขายก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าก็มี ดังนั้น องค์กรจึงพยายามเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการมุ่งพัฒนาสินค้า/บริการให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการขายและการบริการ ทั้งก่อนและหลังการขาย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้มากที่สุด ด้วยการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ เข้าใจความต้องการของลูกค้าผ่าน บุคลากรคุณภาพที่ มีใจรักในการบริการ พร้อมให้ความช่วยเหลือ ดูแลลูกค้าดั่งญาติมิตร และที่สำคัญ พนักงานที่ทำหน้าที่ให้บริการหลังการขาย หากเป็นที่ปรึกษาที่ดี ให้คำแนะนำที่ดี ย่อมจะจูงใจให้ลูกค้าซื้อซ้ำ หรือบอกต่อด้วยความพึงพอใจในการบริการหลังการขายที่ประทับใจ


วัตถุประสงค์

 1. พัฒนาบุคลิกภาพตนเอง ทักทายลูกค้า มีทัศนคติที่ดี และมีจิตใจการบริการแบบผู้ให้คำแนะนำ/คำปรึกษา ขณะให้บริการหลังการขาย
 2. นำรูปแบบ วิธีการบริการหลังการขายเพื่อการดูแลลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า เกิดความผูกพัน และประทับใจ
 3. ปฏิบัติงานมาตรฐานคำพูด/การแสดงออก โดยนำเครื่องมือที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน บริการหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัน / เวลา กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการฝึกอบรม

1 วัน

09:00-16:00 น.

 • พนักงานขาย
 • 30 ท่าน/รุ่น

 • บรรยาย/กิจกรรม
 • Workshop
 • Case Study

เนื้อหาหลักสูตร

 • แนวคิดการขายและการบริการในยุคปัจจุบัน
 • เข้าใจความคาดหวังและมุมมองของลูกค้า จากกระบวนการขายและการบริการ (เปิดการขาย-ระหว่างการขาย- หลังการขาย)
 • พัฒนาตน ปรับทัศนคติเชิงบวกในการทำงานบริการ : คิดแบบ Proactive บริการแบบ Professional
 • ความสำคัญของผู้ให้การบริการหลังการขาย
 • กำหนด มาตรฐานคำพูด/การแสดงออก ขณะให้บริการหลังการขายกับลูกค้า
 • การเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า
 • ขณะเข้าพบลูกค้า
 • Workshop 1 : บริการหลังการขายยอดเยี่ยม / ยอดแย่
 • Workshop 2 : กำหนดมาตรฐานคำพูด/การแสดงออก ขณะให้บริการหลังการขาย ให้ข้อแนะนำ/คำปรึกษา ก่อนอำลา
 • เทคนิคการให้คำแนะนำและที่ปรึกษาในการดูแลผลิตภัณฑ์ขณะให้บริการหลังการขาย
 • ประโยชน์ในการบริการหลังการขาย ที่มีต่อตัวเรา องค์กรและลูกค้า
 • เคล็ดลับการผูกใจลูกค้า สร้างความประทับใจ และลดข้อร้องเรียน
 • การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ผ่านการบริการที่ประทับใจ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานขาย มุ่งท้าทายความสามารถของตนเองให้บรรลุเป้าหมายการขายที่กำหนด
 • ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการบริหารหลังการขาย เพื่อติดตาม โน้มน้าวให้ลูกค้ามีความพึงพอใจกลับมาใช้บริการเพิ่มเติมอีก
 • ผู้เข้าอบรมมีมุมมองในการปิดการขายและบริการหลังการขาย แบบการบริความสัมพันธ์กับลูกค้า

สอบถามรายละเอียดงานฝึกอบรม ได้ที่ …

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด