อ. พีรดา รุธิรพงษ์

ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
HRD Mentror


มีความรู้ทางด้านวิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์กรและผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากรของ องค์กรชั้นนำ

ดาวน์โหลดประวัติวิทยากร

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเอส แวลูส์ จำกัด (nsvalues.com)
 • ผู้บริหาร วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ประสบการณ์ตรง 20 ปี
 • วิทยากร ประจำสถาบัน HR Center

การศึกษา :

 • ปริญญาโท : คณะศิลปศาสตร์ สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (เกียรตินิยม)

การฝึกอบรม :

 • หลักสูตร Personality Development (John Robert Power)
 • หลักสูตร Leadership Skills for Peak Performance (American Management Association)
 • หลักสูตร Intercultural Management for Successful Business Across Borders
 • หลักสูตร “National Conference on Action Learning and HRD” (Michael J. Marquardt, Ed.D.)
 • ศึกษาดูงาน ampm Japan Inc. ประเทศญี่ปุ่น

การพัฒนาด้าน Coaching  :

 • Coaching Foundation Program : สมาคมการโค้ชวิถีไทย (Thai Coach)
 • Talent Coaching : Talent Fit Co., Ltd. ( TALENT SCANN )
 • Life Coaching Program : Semsikkhalai
 • Principle of Life Coaching : Thailand Coaching Academy by Jimi The CoachTM

ประวัติการทำงาน :

 • บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (King Power Group – Duty Free Retail Business)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเรียนรู้

 • บริษัท กาดสวนแก้ว จำกัด (Hotel & Shopping Plaza)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา

 • บริษัท เอส ดีไซน์ เทรดดิ้ง จำกัด (Retail Business)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม, ผู้จัดการส่วนบุคคล

 • บริษัท ปตท. มาร์ท จำกัด (PTT Group – Convenience Store)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม

 • บริษัท สยามวิชั่น จำกัด (Siam TV Group – Advertising Agency and Development Center)

ตำแหน่ง : Senior Executive – Human Resources Development

 • บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (SCG Group)

ตำแหน่ง : เลขานุการผู้บริหารระดับสูง

หลักสูตรฝึกอบรมเชี่ยวชาญ :

 • หลักสูตรด้านการบริหารและเครื่องมืองาน HR (จากประสบการณ์ตรงงานด้านการพัฒนาคน/องค์กร)
 • หลักสูตรด้านการสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริการ การขาย (จากประสบการณ์ตรงด้านธุรกิจการขายและบริการ)
 • หลักสูตรด้านการพัฒนาผู้นำ (จากประสบการณ์ตรงการเป็นผู้บริหารในองค์กรชั้นนำ)

ประสบการณ์การบรรยาย :

อดีตผู้บริหารหลักสูตรและวิทยากรประจำองค์กร 11 ปี

(KPG Corporate Trainer)

 • หลักสูตรปฐมนิเทศ เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยง เทคนิคการสอนงาน
 • หลักสูตร Effective Selling และ Smart Personality
 • หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร การประสานงานที่มีประสิทธิผล
 • หลักสูตรพัฒนาหัวหน้างานและภาวะผู้นำ ฯลฯ
 • ที่ปรึกษาโครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

ประสบการณ์การบรรยาย :

วิทยากรภายในองค์กร (KPG Corporate Trainer)

 • หลักสูตรปฐมนิเทศ และ การเป็นพี่เลี้ยง
 • หลักสูตร Effective Selling
 • หลักสูตรเทคนิคการบริการ
 • หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ
 • หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร การประสานงานที่มีประสิทธิผล
 • พัฒนาหัวหน้างานและภาวะผู้นำ ฯลฯ

วิทยากรรับเชิญ : In-House Training :

ด้าน HRM,HRD,OD

หลักสูตร องค์กร
Core Value in Action : Thai Aviation Refuelling Co.,Ltd.
Start Up : Core Value Energist Co.,Ltd.
เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor @ Work) บริษัท คิมบอล (ประเทศไทย) จำกัด
Being an Excellence Mentor สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
วัฒนธรรมองค์กร โครงการ Care21 (Service & People Development) บริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด
พี่เลี้ยงมืออาชีพ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
Modern Talent Management & Succession Plan โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
Mentor @ Work” & เทคนิคการสอนงาน (Job Instruction) บริษัท ออนดีมานด์ จำกัด
การวางแผนเพื่อเป้าหมายสำเร็จ (The Passion to Win & Success) ปี 2559 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
HR for Non-HR บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
HR for Non-HR บริษัท สหโคเจน จำกัด (มหาชน)
เทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับพี่เลี้ยงมืออาชีพ บริษัท วีเลิร์น จำกัด
เทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับพี่เลี้ยงมืออาชีพ บริษัท ออนดีมานด์ จำกัด
พี่เลี้ยงมืออาชีพ (Mentor @Work) บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด
HR for Non-HR บริษัท T.M. Industry จำกัด
Smart HR towards 21st Century มหาวิทยาลัยมหิดล
HR for Non HR บริษัท อีซีบาย จำกัด
Smart HR Project ธนาคารอาคารสงเคราะห์
การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning for VP) บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ บริษัท ดอยคำ จำกัด
เทคนิคการเสริมสร้างประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan (IDP)) บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด
เทคนิคการสอนงานสำหรับพี่เลี้ยง บริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด
Smart Job Description บริษัท สยามอุตสาหกรรม จำกัด
ส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ในระบบพี่เลี้ยง กรมการพัฒนาชุมชน
เทคนิคการสอนงาน สภากาชาดไทย
HR for Non-HR บริษัท แซสเทค โซลูชั่น จำกัด

Leadership / Soft Skills

หลักสูตร องค์กร
Smart Team : Smart Leader บริษัท รอนด้า (ประเทศไทย) จำกัด
การวางแผนเพื่อเป้าหมายสำเร็จ (The Passion to Win & Success) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
การสอนงาน การมอบหมายและติดตามงาน บริษัท เฟรชมีทโพรเซสซิ่ง จำกัด
Smart Leader for Peak Performance (Mentor & Coaching Skills) บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
Smart Personality กรมโยธาธิการและผังเมือง
เทคนิคการมอบหมายและติดตามผลเพื่อให้ได้ผลงาน บริษัท ไดเซลล์ เซฟตี้ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
การบริหารเวลาสู่ความสำเร็จ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด
Smart Personality for Modern Secretary บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
การสื่อสารข้ามสายงาน บริษัท อีซีบาย จำกัด
เทคนิคการประชุม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ สถาบันพัฒนาข้าราชการด้านการพัฒนาเมือง
We Love … WE LEARN บริษัท วีเลิร์น จำกัด
Effective Communication บริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด
เทคนิคการสื่อสารเพื่อให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับพนักงานธุรการที่มีประสิทธิภาพ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด
เทคนิคการสื่อสารประสานงานที่มีประสิทธิภาพ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

Personality, Selling & Service

หลักสูตร องค์กร
How to ingrain service mind บริษัท พีที เอนเนอยี จำกัด
การสื่อสารเพื่อบริการอย่างมืออาชีพ บมจ. แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์
การสร้างทีมงานบริการสู่ความเป็นเลิศ บริษัท จาโกต้า บราเดอร์ส เทรดดิ้ง จำกัด
มาตรฐานการบริการ ร้านอาหารระเบียงทะเล
นักขายขั้นเทพ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป
เทคนิคการรับมือและบริหารข้อร้องเรียนลูกค้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำกัด

วิทยากรรับเชิญ : Public Training

Personality, Selling & Service

หลักสูตร องค์กร
Train อย่างไร ไม่ให้นิ่ง HRD Pro Club
ประสานงานอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน สถาบัน HR Center
เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยง สถาบัน HR Center
Mentor @Work ชมรมบริหารบุคคลบางขุนเทียน (Experienced Sharing)
HR Tutor Program บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด
Individual Development Plan (IDPs) ชมรมบริหารบุคคลบางขุนเทียน (Experienced Sharing)
Professional HRD บริษัท เอ็นเอส แวลูส์ จำกัด
เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ [email protected] สถาบัน HR Center

สือเรียนรู้แบบออนไลน์

หลักสูตร องค์กร
เทคนิคการสื่อสารประสานงาน ที่มีประสิทธิภาพ Topica (Edu Mall)

อาจารย์พิเศษ/ที่ปรึกษา/ :

 • อาจารย์พิเศษ เช่น มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • งานที่ปรึกษางานด้าน HR เช่น บริษัท สิงห์ฟูดส์ จำกัด / คณะกรรมการสำนักวิจัยแห่งชาติ /
 • บริษัท เนเจอร์ คอร์เปอเรชั่น / บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด /
 • บริษัท อุบลเอทานอล จำกัด/ บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด / กลุ่มบริษัท โกลาว (เวียงจันทน์)
 • รับรางวัล Best Presenter หลักสูตร Mini Management Development Program (Mini MDP) จัดโดย Thailand Management Association (TMA)

ผู้ดำเนินรายการเสวนา/อื่นๆ :

 • สัมมนาหลักสูตร CEO Talk : HR Boot Camp 2014 ณ ชวาลัน รีสอร์ท
 • สัมมนา Thai Coaching Showcase 2014 ณ โรงละครอักษรา
 • สัมมนา “ปรับกลยุทธ์ธุรกิจบริการรับมือ AEC” ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค
 • สัมมนา “คั่วคนให้ค้นเป้า” ณ โรงแรมสุโกศล
 • สัมมนา “คุยกันฉันท์พี่น้อง” หัวข้อ “ที่ปรึกษามืออาชีพ” ณ วินด์มิล กอล์ฟ คลับ
 • สัมมนา “งานได้ผล คนได้ใจ” ณ โรงแรม E-88 สุขุมวิท
 • สัมมนา HR Transformation 2017 โดย Beyond Training ณ โรงแรม S31