CAREER Mentor

พี่เลี้ยงที่อบอุ่น แบ่งปัน ดูแล พร้อมสนับสนุน

 


ครูหนิง ขออาสาเป็น “พี่เลี้ยง” ให้กับคนที่ทำงานด้าน HRD ซึ่งนับว่าเป็นคนทำงานด้าน HR สายอาชีพเดียวกันหรือผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาคน พัฒนาองค์กรทุกท่าน ปัจจุบัน ครูหนิงเป็นทีมงานของ อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง NS Values Co., Ltd. เป็นวิทยากร และเป็นที่ปรึกษาด้านงาน HROD  

HRD Mentor by AJ Ning

Training Program

ครูหนิง ขอสนับสนุนให้องค์กร เห็นความสำคัญในการเสริมสร้างให้มี “ระบบพี่เลี้ยง” มีผู้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง”  เพื่อสร้างคุณค่าในการทำหน้าที่ “พี่สอนงาน” “พี่เอ็นดู” “พี่ต้นแบบ” ช่วยแนะนำ ดูแล ช่วยเหลือ พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านงาน การใช้ชีวิตในที่ทำงานให้กับพนักงาน”   นับว่าเป็นการวางระบบงานด้าน HR แบบมืออาชีพเพื่อพัฒนาคน พัฒนาองค์กร

HR MENTOR

CAREER MENTOR

COMMUNICATION

DISC ASSESSMENT

เทคนิคการสื่อสารประสานงาน ให้ได้ทั้งใจ ทั้งงาน

หากท่านเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการประสานงานหรือมีใจรักในการบริการที่จะต้องใช้ทักษะการสื่อสาร คอร์สเรียนนี้ ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิควิธีการสื่อสารประสานงาน ที่จะทําให้ผู้เรียนได้ทั้งงานและใจคนกับ อาจารย์พีรดา รุธิรพงษ์ นักพัฒนาองค์กรชื่อดัง ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์กรและผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรชั้นนําต่างๆ มากมาย

ขออาสาเป็น “พี่เลี้ยง” 

ให้กับคนที่ทำงานด้าน HRD ซึ่งนับว่าเป็นคนทำงานด้าน HR สายอาชีพเดียวกันหรือผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาคน พัฒนาองค์กรทุกท่าน ปัจจุบัน ครูหนิงเป็นทีมงานของ อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง NS Values Co., Ltd. เป็นวิทยากร และเป็นที่ปรึกษาด้านงาน HROD

พัฒนาคุณค่าคน

ครูหนิง ขอสนับสนุนให้องค์กร เห็นความสำคัญในการเสริมสร้างให้มี “ระบบพี่เลี้ยง”  “มีผู้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง”  เพื่อสร้างคุณค่าในการทำหน้าที่ “พี่สอนงาน” “พี่เอ็นดู” “พี่ต้นแบบ” ช่วยแนะนำ ดูแล ช่วยเหลือ พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านงาน การใช้ชีวิตในที่ทำงานให้กับพนักงาน”   นับว่าเป็นการวางระบบงานด้าน HR แบบมืออาชีพเพื่อพัฒนาคน พัฒนาองค์กร

ระบบพี่เลี้ยง 

เป็นแนวทางที่ดีในการพัฒนาบุคลากรอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิผลสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานของทีมงาน โดยหัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีบทบาทเป็นพี่เลี้ยง เพื่อคอยสอนงาน และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานให้ทีมงาน เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น

พี่เลี้ยง คือ ผู้รับ

รุ่นพี่ต้องมีความเป็นผู้รับ นั่นคือ เปิดใจกว้าง ยอมรับรู้ รับฟังความคิดเห็นของน้อง รับผิดชอบ ดูแลเอาใจใส่น้อง เวลาที่น้องมีปัญหาพี่เลี้ยงก็ต้องเป็นผู้คอยรับฟัง และให้คำปรึกษาแนะนำแก่รุ่นน้อง หาทางแนะนำแก้ไขปัญหาด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ ก่อให้เกิดความรัก ความอบอุ่น ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ความผูกพันที่มีต่อกัน ดังนั้น ทางที่สอง คือ “น้อง สู่ พี่”

Contact Us

ADDRESS:

HRD Mentor 

Bankok , TH, Perfect Park →

Contact Info

E : [email protected]

M : 086 983 4943

Line : ningpeerada