หนึ่งในความสำเร็จของการดูแลน้องเลี้ยงคือ พี่เลี้ยงต้องสามารถพูดคุยและเข้าใจน้องเลี้ยงได้แบบทะลุปรุโปร่ง หา Love Spot ของน้องเลี้ยงให้เจอ เรามาหา 3 ปัจจัยที่พี่เลี้ยงควรสังเกตและวิเคราะห์ตัวตนของน้องเลี้ยงกันค่ะ

1. ลักษณะส่วนบุคคล (Personality Profile)

สังเกตบุคลิกลักษณะส่วนบุคคลของน้อง เป็นคนมีบุคลิกภาพหรือ Personality Insight Profile แบบไหน ซึ่งส่วนมากการสังเกตและศึกษาก็ช่วยได้ แต่วิธีง่ายๆ ก็จะมักใช้การอ้างอิงจากแบบประเมินสไตล์ต่างๆ ด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยา เช่น DISC Profile, สัตว์สี่ทิศ, ลักษณ์ 9, จริต 6 หรือ แบบประเมิน MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) ฯลฯ

2. ความถนัด/ความสามารถ (Intelligence Profile)

เรื่องนี้อาจจะค่อนข้างซับซ้อน เพราะความเป็นพหุปัญญาในความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนก็แตกต่าง พี่เลี้ยงคงต้องพูดคุย สอบถามเชิงลึก หรือสังเกตว่าน้องของเราเก่งอะไร ทำอะไรได้โดดเด่นมาก เช่น บางคนเก่งเลข บางคนเก่งศิลป บางคนตรรกะดีมากๆ บางคนชอบดนตรี บางคนเกลียดกีฬา นานาจิตตังจริงๆ นะและความถนัดความสามารถเหล่านี้ ก็ส่งผลต่อความมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งมอบผลงานและการสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นของน้องๆ แต่ละคน

3. ความสนใจ (Interest Profile)

คุณรู้ไม๊ คนที่ทำงานบางงานออกมาได้ดี โดดเด่น ระดับ Outstanding นั้นมีเหตุผลหนึ่งคือ น้องต้องมีความสนใจเฉพาะด้านมาสนับสนุน เช่น คนชอบทำงานบริการ ชอบเป็นคนจิตอาสา จริงๆ แล้ว คนกลุ่มนี้ มีความสนใจด้าน “Social” อยู่ใน scale สูงๆ น้องๆ จะมีความสุขเมื่อได้อยู่กับผู้คน ได้ช่วยเหลือ ได้ให้คำแนะนำ

พี่เลี้ยงที่มีความสนใจใคร่รู้ พยายามหา Love Spot ของน้องๆ ให้เจอว่าน้องแต่ละคนที่กำลังดูแลอยู่มี Personality / Intelligence / Interest Profile อย่างไร … ก็จะส่งเสริมแนวทางการดูแลน้องเลี้ยง ทั้งด้านการอำนวยความสะดวก การทำงาน การดำเนินชีวิตของน้อง ซึ่งน้องจะสร้างผลงาน รู้สึกตนเองมีคุณค่าและปรับตัวในองค์กรได้ง่ายขึ้น